Ferenc pápa végső fogadalomtételének 43. évfordulójára – P. Vértesaljai László máriás gondolatai

A jezsuita végső fogadalomról

43 évvel ezelőtt tette le végső fogadalmait Jorge Mario Bergoglio jezsuita szerzetes. A rend alkotmányai szerint a jezsuita szerzetes a papszentelése és teológiai tanulmányai befejezése után elvégzi a közel egy éven át tartó úgynevezett harmadik probációt, amelyen a rendi lelkiség jegyében végigolvassa és kiértékeli eddigi életét, ismét elvégzi a harmincnapos szentignáci lelkigyakorlatokat, hoz egy végső nagy döntést az eljövendő szolgálatáról, majd visszatér dolgozni. Ezt követően általában pár év elteltével, elöljárói döntés alapján járulhat a végső fogadalmak letételéhez, melyet szentmise keretében a tartományfőnöke kezében tartott Oltáriszentség-Jézus előtt ígér meg, a Jézus Társasága rendalkotmánya jegyében, a katolikus egyházban, a római pápa iránti különleges engedelmesség jegyében.

A fogadalom szövege

Álljon itt a fogadalomtétel szövege, amely nyilvános és amit nyilvános alkalom keretében minden fogadalmas a saját kezűleg írt példányáról olvas fel és a szentmise után ír alá: „Én, N.N. professziót, azaz fogadalmat teszek, és ígérek a Mindenható Istennek, az ő Szűz Anyja, az egész mennyei udvar és minden jelenlévő előtt, és Isten helyetteseként neked, főtisztelendő N.N. atya, Jézus Társasága általános rendfőnökének és utódainak képviselője, örök szegénységet, tisztaságot és engedelmességet. Ígérek ezen engedelmességnek megfelelően különleges gondoskodást a gyermekek oktatása terén. Ígérek ezenfelül különleges engedelmességet a pápának a küldetésekre, a misszióra vonatkozólag”.

Fogadalomtétel és rendi elöljárói kinevezés

Az 1969. december 13-án pappá szentelt Jorge Mario Bergoglio 1973. április 22-én tette le tehát utolsó fogadalmait. Néhány hónappal később kinevezték a jezsuita rend argentin provinciájának tartományfőnökévé, mely hatéves megbízatását 1979-ban adta át. Lelkipásztori munka, gyóntatás, lelkivezetés, szemináriumi és kollégiumi elöljárói feladatok, németországi teológiai tanulmányok töltötték ki a következő 13 évet, míg 1992. május 20-án II. János Pál pápa kinevezte őt Buenos Aires segédpüspökévé.

Szűz Mária – Jézus Társaságának Édesanyja

Jorge Mario Bergoglio végső fogadalomtételére április 22-én került sor, amely ünnep a jezsuita rendben „Szűz Mária, a Jézus Társasága Anyja” emléknapja. Ez a nap emlékezetes a Társaság történetében, hiszen Szent Ignác és társai 1541-ben, ezen a napon tették le fogadalmaikat a Falakon kívüli Szent Pál bazilika egyik kápolnájának „Szűz Mária Isten Anyja” ősi mozaikképe előtt.

A Jézus Társasága Anyja jezsuita ünnep tehát erre az alkalomra emlékezik. Szent Ignác életét végigkíséri a Szűzanya iránti különleges szeretet és tisztelet. Magával hozza ezt baszk nemesi családja máriás lelkületéből, várkápolnájuk házi oltárának Szűz Mária képe előtt mondott imádságaiból. E Mária tisztelet jegyében áll a Szűzanya elé heves keresése és megtisztulása időszakában, miután felépült háborús sebesüléséből.

A Szűzanya és Isten lovagja

P. Hugo Rahner német jezsuita Szent Ignácról szóló rövidke életrajzában így ír erről a rendkívüli találkozásról: Március 21-én öszvére ott áll a montserrati híres hegyi kolostor portájánál. Itt akarja Iñigo lezárni a múltat, és Úrnőjének oltalmába ajánlani a jeruzsálemi zarándoklatot. A következő három napban a zarándokok rendelkezésére álló lelkitükör segítségével megvizsgálja lelkiismeretét, azután a jámbor bencés, Juan Chanones elé terjeszti, gondos, tiszta írással, életének minden bűnét. De bűnei bocsánatán túl még mást is kap tőle: ő lesz első vezetője az imádság útjain, és az ő kezéből jut hozzá Cisneros apát híres „Gyakorlatainak” spanyol kiadásához; ez az apát a megelőző évtizedekben a legszebb virágzásban bontakoztatta ki Montserrat szellemét. Öszvérét Ignác a kolostornak ajándékozza, drága ruháit pedig az est homályában titkon egy szegény koldusnak adja. Kardja és tőre azonban szíve Úrnőjét illeti, akinek ősrégi képe titokzatosan trónol a kegykápolna vasrácsa mögött. Megkezdődhet az éjjeli őrállás. Iñigo mozdulatlanul áll vagy térdel, mint a régi lovagi szokás megköveteli. Éjfélkor a barátok eléneklik a matutinumot, a remetelakokból idehallik a kis harangok szava, mint valaha Loyolában. Két órakor kezdődik a zarándokmise. Iñigo lángoló szeretettel veszi magához Mesterének testét. Most már mindörökre neki akar szolgálni. Hajnalhasadtakor a zarándok lefelé tart a völgybe – már mint Isten lovagja”.

Az Úti Boldogasszony „társaságában”

Amikor a párizsi tanulmányai befejeztével és a tervbe vett szentföldi zarándoklat meghiúsulásával Ignác és kicsi társasága Rómába érkezik, keresik a helyüket – Rómában és az egyház testében. Ignác tud türelmesen várni, olvassa a jeleket, mígnem rátalál az alkalmas helyre. Valójában készen áll, csak fel kellett fedeznie. Ez a hely pedig a város szívében az Úti Boldogasszony kápolna. Ignác megszereti és megérzi a hely géniuszát. Megkülönböztet s döntést hoz: itt telepszik meg a Jézus Társasága, a Szűzanya mellett. A Madonna della Strada kiskápolna egy útkereszteződésben fekszik, igaz a kereszteződés útjai a város főutjai. Egyrészt a Via Sacra, a Szent Út vezet el mellette és köti össze a vatikáni Szent Péter bazilikát a Lateráni Szent János bazilikával. A másik út a Via Capitolina, amely a Forum Romanum-ot és annak a csúcsán a Jupiter templom helyén álló Aracoeli, Mennyek oltára templomot kapcsolja össze Augusztus császár mauzóleumával és a Béke Oltárával, az Ara Pacis-szal. Ahol a szent és a profán találkozik, ahol a világ üzenetet vált, áll az Úti Boldogasszony kápolnája. A jezsuita rend főtemplomát, a Gesù-t is azért építették oda, mert ott abban a forgalmas útkereszteződésben állt az a kápolna, amit aztán belerejtettek az új templomba. Ahogy a mennyben az Egyszülött Fiú maga mellé veszi az Anyját és jobbjára ülteti, úgy kerül a templom jobboldali kápolnájába az Úti Boldogasszony, Fia főoltárának a közelébe.

Innét, ezekből a gyökerekből érthető meg Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc pápa Szűz Mária iránti tisztelete. A gyermek bizalma ez az anya iránt, aki mindig a fiára néz, vigyázza minden lépését. És ezért szól neki minden útja alatt: „Mama, indulok!” és tér hozzá útja végeztével: „Anya, megjöttem, köszönöm!”. A Mária tisztelet elején elsőként az egyszülött Fiú áll, Jézus. A mai napon az egész Társasága.

(vl)